REGULAMIN SKLEPU SKILLART SHOP

§1
Postanowienia wstępne
Sklep internetowy SKILLART SHOP, dostępny pod adresem internetowym
www.skillart.com.pl/sklep prowadzony jest przez Markiewicz Art Complex sp. z.o.o, oraz
przez Skillart Agency Sp. z o.o.
1) Markiewicz Art Complex Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Tomaszewskiego 7, 60-692 Poznań
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla miasta Poznania,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000634941, o kapitale zakładowym 5 000 zł ,
NIP 9721266230, REGON 365280057.
2) Skillart Agency Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Tomaszewskiego 7, 60-692 Poznań
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla miasta Poznania,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000804319, o kapitale zakładowym 5 000 zł ,
NIP 9721303505, REGON 384385318.
§2
Kontakt ze Sklepem
1) Markiewicz Art Complex Sp. z o.o.

 1. Adres Sprzedawcy: Tomaszewskiego 7, 60-692 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dancestudio@skillart.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 510 431 541, +48 601 551 282
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 83 1020 4027 0000 1402 1372 0554
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w
  godzinach 10:00 – 18:00.
  2) Skillart Agency Sp. z o.o.
 7. Adres Sprzedawcy: Tomaszewskiego 7, 60-692 Poznań
 8. Adres e-mail Sprzedawcy: events@skillart.com.pl
 9. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 725 140 232, +48 886 554 265
 10. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 62 1140 2004 0000 3302 7922 2524
 11. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 12. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w
  godzinach 10:00 – 18:00.
  §3
  Wymagania techniczne
  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
  na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
  google chrome, mozilla firefox, safari itd.,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,
  d. zainstalowany program FlashPlayer.
  §4
  Informacje ogólne
 13. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 14. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu albo przez podanie
  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
  §5
  Zakładanie Konta w Sklepie
 15. Konto zakładane jest automatycznie wraz z pierwszym zamówieniem, po podaniu
  niezbędnych danych osobowych i adresowych.
 16. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 17. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 18. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
  adresy podane w §2.
  §6
  Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:
 19. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 20. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj
  do koszyka”;
 21. zalogować się wcześniej lub wypełnić formularz rejestracji przy składaniu pierwszego
  zamówienia;
 22. kliknąć w ikonę wyświetlającą kwotę dodanego produktu/produktów a następnie
  kliknąć przycisk „zobacz koszyk” lub “zamówienie” aby przejść od razu do formularza.
  Następnie po wypełnieniu danych, by zagwarantować sobie udział w wydarzeniu
  należy niezwłocznie opłacić zamówienie przy dostępnej metodzie płatności, lub
  zapisać się na listę bez konieczności natychmiastowej opłaty z zachowaniem terminu
  wpłaty określonego w §9 pkt 3 ppkt b.
  §7
  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  • Uczestnik zajęć powinien być wyposażony w odpowiedni, komfortowy do treningu
  strój oraz obuwie.
  • Przed wejściem na salę taneczną obowiązuje zmiana obuwia. Osoby, które
  nie posiadają obuwia zmiennego uczestniczą podczas lekcji w skarpetkach, jeżeli taką
  możliwość dopuszcza instruktor.
  • W przypadku nieobecności lub spóźnienia należy powiadomić biuro organizacji.
  • Skillart Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy
  i inne rzeczy pozostawiony w szatni/ na Sali / w biurze podczas pobytu
  na wydarzeniach.
  • Uczestnik bądź jego opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody
  wyrządzone podczas pobytu na eventach.
  • Uczestnicy zajęć przestrzegają następujących zasad:
  o dbamy o miejsca, w których pracujemy: nie rysujemy po ścianach, szafkach,
  nie skaczemy po kanapach, gasimy światła w szatniach i ubikacji, sprzątamy
  po sobie, itp..
  • W przypadku nagminnego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub jego złamania
  Skillart Events uprawniony jest do wystosowania nagany, lub usunięcia uczestnika z
  organizowanych wydarzeń.
  §8
  Obowiązki Skillart Events
  (Markiewicz Art Complex oraz Skillart Agency)
 23. Warunki treningowe
  a) Miejsca treningowe – zapewniamy uczestnikom naszych wydarzeń dostęp do
  nowoczesnych sal, odpowiednio przystosowanych do komfortowego rozwoju.
  b) Ilość osób – niezależnie od panujących obostrzeń zapewniamy odpowiednią ilość miejsca
  na sali, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie i mogli trenować w sposób komfortowy.
  c) Nagłośnienie – na obiektach organizowanych wydarzeń jest to część wyposażenia.
  d) Lustra – gdzie to możliwe na sali znajdują się lustra, zwiększające możliwości rozwoju
  uczestników.
 24. Szkoleniowcy
  Zapraszani nauczyciele to doświadczeni instruktorzy, choreografowie, którzy dzielą się swoim
  kunsztem i wypracowanymi metodami oraz odpowiednią merytoryką i
  metodyką prowadzenia lekcji.
 25. Odpowiedzialność
  a) Markiewicz Art Complex Sp. z o.o. odpowiada za organizacje szkoleń w ramach
  produktów:
 • „Move Master”
 • „Move With Youth”
 • „Move 2 Improve” (Jazz/modern/contemporary)
  Które to rozliczane są za pośrednictwem serwisu T-pay.
  b) Skillart Agency Sp. z o.o. odpowiada za organizacje szkoleń w ramach produktów:
 • „Move 2 improve” (Street Fusion)
 • „SprinGirls”
 • „Way 2 LA”
  Które to z kolei rozliczane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.
 1. Informacje dotyczące spraw bieżących, szczegółów a propos wydarzeń można znaleźć:
 • Na Instagramie: @skillart.dancestudio, @skillart.events
 • Na Facebooku: na wydarzeniu dotyczącym konkretnego eventu
 • Stronie internetowej: www.skillart.com.pl
 1. Wszelkie zmiany (np. korekty w grafiku, zastępstwo za prowadzącego) wynikające z
  przyczyn niezależnych zostaną przekazane uczestnikom poprzez powyższe kanały lub
  bezpośrednio drogą mailową.
  §9
  Wykonanie umowy sprzedaży
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
  internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
  potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. Konkretnej lekcji lub pakietu lekcji, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
  zaraz po złożeniu zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. Zapisania się na listę konkretnej lekcji lub pakietu lekcji bez dokonywania opłaty, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od dnia zapisu – w
  przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. O ewentualnych zmianach powstałych w skutek przyczyn niezależnych od
  Organizatorów (np. zmiana miejsca eventu, zastępstwo za danego szkoleniowca itd.),
  klient otrzyma informację drogą mailową.
  §10
  Odstąpienie od umowy
  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy:
 6. O świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,
  usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi.
 7. W przypadku przyczyn niezależnych (np. kwarantanna, choroba, kontuzja) proponujemy
  rozwiązania:
  A. Voucher zniżkowy na kolejne organizowane wydarzenie (do wykorzystania w przeciągu 6
  miesięcy od wydarzenia, z powodu absencji)
  B. Odsprzedanie miejscówki znajomej/znajomemu.
 8. Prosimy o przemyślane zakupy.
  §11
  Reklamacje
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług odpłatnych
  świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i
  przesłana na adres dancestudio@skillart.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien
  zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w
  terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Każda reklamacja
  rozpatrywana jest indywidualnie.
 10. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w
  ustawie z dnia 23 września 2016.
  §12
  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 11. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 12. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na
  to zgodę – także w celu marketingowym.
 13. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  §13
  Postanowienia końcowe
 15. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
  to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
  zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.


Zarząd
Skillart Dance Studio
Iwona Markiewicz
Mateusz Markiewicz
Katarzyna Markiewicz