Regulamin Skillart Dance Studio

 1. INFORMACJE GŁÓWNE


1.1. Zajęcia taneczne Skillart Dance Studio odbywają się w:

 • Poznaniu:
  • Skillart Dance Studio ul. Tomaszewskiego 7
  • Alfa Fitness Stars ul. Dmowskiego 121
 • Obornikach – 1. SP Nr2 u. Piłsudskiego28 / 2. SP Nr 4 ul. Obrzycka 88


1.2. Skillart Dance Studio realizuje następujące rodzaje zajęć:

Lekcje TEAM – przystąpienie do kursu, który trwa 10 miesięcy (sezon taneczny = sezon szkolny). Regularne lekcje wg ustalonego grafiku.

Zajęcia są prowadzone 1 lub 2 razy w tygodniu w systemie po 30, 45, 60, 75, 90 (4, 8, 12, 16, 20 zajęć w miesiącu) od miesiąca września do dnia zakończenia roku szkolnego ustalonego przez MEN w danym roku szkolnym. Program zajęć tanecznych oparty jest na różnych stylach tańca, które mają na celu:

 • balet – taniec klasyczny kształtuje prawidłową postawę ciała, wyrabia poczucie rytmu, wrażliwość estetyczną, płynność ruchów, poczucie wdzięku, gracji i elegancji;
 • taniec jazzowy, broadway, modern daje nieograniczone możliwości swobodnej interpretacji charakteru i stylu tańca, ekspresji oraz dynamiki ruchu;
 • taniec dyskotekowy (cheerleadres) i hip-hop, street dance, break dance pozwala wykazać umiejętności koordynacji ruchowej – zasada polimetrii, „izolowania”, czyli wykonywania niezależnych ruchów poszczególnych części ciała, inwencji twórczych, talentu ruchowego, muzykalności, dynamiki, szybkości, wyczucia rytmicznego smaku i kultury  Stwarza się możliwość wykorzystania figur akrobatycznych;
 • taniec towarzyski, użytkowy, salsa kształci cechy psychofizyczne oraz rozwija umiejętności zachowania się młodzieży przy wspólnej zabawie i rozrywce.


Lekcje OPEN – nie ma potrzeby kupowania karnetu na 10 miesięcy, można natomiast wykupić pojedyncze lekcje lub karnety na określoną ilość wejść.

 • zajęcia otwarte trwają cały rok kalendarzowy;
 • są realizowane zajęcia indywidualne i grupowe (projekty, warsztaty);
 • podczas ferii zimowych organizowane są półkolonie oraz warsztaty tańca w 2 tygodniu ferii;
 • w czasie wakacji organizowane są otwarte zajęcia wg grafiku wakacyjnego oraz półkolonie i obóz artystyczny.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA – ZASADY PŁATNOŚCI

2.1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe uiszczenie opłaty miesięcznej lub wykupienie wejścia jednorazowego. Każdy klubowicz po uiszczeniu opłaty wynoszącej 10zł otrzymuje kartę członkowską. Upoważnia ona do wejścia na salę taneczną – zawiera także informacje o tym czy płatności są regulowane na bieżąco. Wraz z kartą członkowską klubowicz otrzymuje dostęp do indywidualnego panelu klubowicza. Osoby nieposiadające karty członkowskiej (spoza klubu Skillart Dance Studio) przed każdymi zajęciami OPEN zgłaszają się do recepcji po wykupienie jednorazowego wejścia lub zakup karnetu na min. 4 lekcje.

2.2. Zasady dotyczące płatności:

 • Pełna opłatność podzielona została na 10 równych co miesięcznych rat (niezależnie od miesiąca kwota jest stała) -regulowana do 10 dnia każdego miesiąca internetowo przez serwis przelewy24, bezpośrednio na konto lub gotówką w biurze;
 • odpłatność miesięczna za zajęcia regularne uwzględnia ustawowo wolne dni świąteczne, dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych oraz ferie;
 • przy pierwszym zgłoszeniu się na zajęcia regularne po ich rozpoczęciu (np., od 2, 3 lub 4-go tygodnia), do końca bieżącego miesiąca obowiązuje płatność taka, jak przy pojedynczym wejściu na zajęcia;
 • w sytuacjach wyjątkowych (np., wyjazd zdecydowanej większości grupy na długi week-end świąteczny) zakłada się możliwość odrobienia odwołanych zajęć poprzez przedłużenie zajęć następnych;
 • nie ma zwrotu należności lub jej odliczenia od obowiązującej opłaty z tytułu pojedynczych nieobecności na zajęciach (absencję można odrobić z inną grupą na zajęciach OPEN, wybranych wg grafiku zajęć, na których są wolne miejsca lub odstąpić wejście na zajęcia innej osobie. Zajęcia można odrobić maksymalnie w ciągu 4 tygodni po nieobecności. O wybranym terminie i formie odrobienia należy poinformować pracownika biura;
 • nieuzasadnione nieobecności nie zwalniają uczestników z dokonywania opłat miesięcznych; wyjątek stanowi całomiesięczna absencja zgłoszona telefonicznie lub pisemnie (np., w przypadku choroby/kontuzji – zwolnienie lekarskie);
 • wcześniejsze urlopowanie dziecka na wakacje nie zwalnia z dokonania opłaty czerwcowej.


2.3. Karta członkowska (z bieżącą informacją o płatności) jest okazywana przed wejściem do sali (typ karnetu dostosowany jest do rodzaju i ilości zajęć i uwzględnia zniżki wg cennika z systemem rabatowym).

2.4. Uczestników zajęć regularnych, za wyjątkiem grup reprezentacyjnych, obejmuje roczna opłata magazynowa w wysokości 25,00 zł za wypożyczanie i przygotowanie kostiumów (w tym, pranie, naprawianie, prasowanie, transportowanie).  Opłaty magazynowej należy dokonać na konto Fundacji Dzieci Tańca (nr rachunku: 58 1050 1520 1000 0023 0093 8335) lub w biurze Skillart Dance Studio. W przypadku zniszczenia czy zgubienia wypożyczonych na występy kostiumów przez uczestnika, uczestnik lub jego opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia należnej kwoty kostiumu w biurze Skillart Dance Studio.

2.5. Osoby/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na zajęcia TEAM (regularne) zobowiązani są do podpisania umowy lojalnościowej na początku roku szkolnego. Niniejszy obowiązek dotyczy grup początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych i grup reprezentacyjnych.

2.6. Odstąpienie od umowy.
Uczestnik kursu może odstąpić od umowy w trakcie trwającego sezonu tanecznego, po stosownym wyjaśnieniu powodu swojej rezygnacji. Jest to związane z wcześniejszym zaplanowaniem pracy trenera przy określonej ilości osób z czego każda ma swoją rolę oraz miejsce w grupie (szczególnie grupy ligowe). Wypowiedzenie umowy obowiązuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać złożone bezpośrednio w biurze Skillart Dance Studio lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dancestudio@skillart.com.pl.

2.7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamacje, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

2.9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług odpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres dancestudio@skillart.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

2.10. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016.

             
3. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • Uczestnik zajęć powinien być wyposażony w odpowiedni strój oraz obuwie, według wskazań instruktora.
 • Przed wejściem na salę taneczną obowiązuje zmiana obuwia. Osoby, które nie posiadają obuwia zmiennego uczestniczą w zajęciach w skarpetkach, jeżeli taką możliwość dopuszcza instruktor.
 • W przypadku nieobecności lub spóźnienia należy powiadomić instruktora lub pracownika biura.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć i wypowiedzenia umowy należy niezwłocznie powiadomić biuro.
 • Skillart Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy i inne rzeczy pozostawiony w szatni/ na Sali / w biurze podczas pobytu na zajęciach.
 • Uczestnik bądź jego opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na zajęciach.
 • Uczestnicy zajęć przestrzegają następujących zasad:
  • dbamy o miejsca, w których pracujemy: nie rysujemy po ścianach, szafkach, nie skaczemy po kanapach, gasimy światła w szatniach i ubikacji, sprzątamy po sobie, itp..
 • W przypadku nagminnego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub jego złamania Skillart Dance Studio uprawnione jest do wystosowania nagany, lub usunięcia uczestnika ze szkoły.
 • Komunikacja w studio następuje w określony sposób:
  – z rodzicami – za pośrednictwem poczty elektronicznej, zebrań informacyjnych. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się także do uzupełnienia i aktualizowania danych adresowych.
  – z klubowiczami – za pośrednictwem dedykowanych grup na komunikatorze (Whats App lub Messenger)

  *Ogólne informacje bieżące można znaleźć na:

  – Instagramie: @skillart.dancestudio
  – Facebooku: https://www.facebook.com/SkillartDanceStudio
  – Stronie: www.skillart.com.pl

             
4.  ZOBOWIĄZANIA SKILLART DANCE STUDIO

Skillart Dance Studio stwarza uczestnikom regularnie uczęszczającym na zajęcia następujące możliwości:

 • uczestniczenie w koncertach, pokazach, warsztatach i obozach artystycznych;
 • udział w konfrontacjach tanecznych na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwalach Tańca oraz zawodach;
 • fachowe przygotowanie do próby przystąpienia do Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu;
 • nauka tańca, poświadczona odpowiednim certyfikatem (w przypadku przerwania nauki dziecko nie otrzymuje certyfikatu);
 • zdobycie dodatkowych punktów przy rekrutacji do wybranej szkoły poprzez udział w wolontariacie i zawodach tanecznych;
 • organizacje i realizacje szkoleń dla asystentów i instruktorów tańca.


5. INFORMACJE OGÓLNE

5.1. SRT Kontrast, w tym Skillart Dance studio, posiada ubezpieczenie OC.

5.2. Kadra instruktorska ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

5.3. Zgłoszenia na zajęcia dokonywane są internetowo – poprzez formularz na stronie https://skillart.com.pl/dance-studio/, w biurze – telefonicznie lub mailowo. Formalności dot. Umów i płatności można dopełnić online lub bezpośrednio w biurze. Obsługa biurowa znajduje się na:

 • Tomaszewskiego 7 (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Poznaniu na ul. Tomaszewskiego i w Suchym Lesie),
 • Piłsudskiego 28, SP Nr 2 (obsługuje uczestników zajęć realizowanych w Obornikach),

W przypadku, gdy uczestnik zgłasza się na dwa lub więcej styli zajęć, przynależność do biura ustala się na podstawie kolejności wyboru zajęć (np., jeżeli pierwsze/główne zajęcia odbywają się w DK Dąbrówka, a dodatkowe na ul. Tomaszewskiego – uczestnik dokonuje płatności i załatwia formalności w biurze na oś. Chrobrego 117 w DK Dąbrówka).
5.4. Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona.
5.5.Dzieci są odbierane po zajęciach osobiście przez rodziców/opiekunów. W innych przypadkach prosimy o pisemne zezwolenia od rodziców na wypuszczanie dzieci samych do domu.
5.6. W przypadku uwag dotyczących pracy personelu Skillart Dance Studio prosimy o zgłaszanie uwag do dyrektora szkoły lub do pracownika biura w celu wyjaśnienia nieporozumień.
5.7. Skillart Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy, a znalezione pozostawione rzeczy można odebrać w recepcji.
5.8. W Skillart Dance Studio obowiązuje ZAKAZ nagrywania/filmowania trwających zajęć.
5.9. Zorganizowane na wniosek instruktora dodatkowe zajęcia grupowe lub zajęcia przedłużone nie podlegają dodatkowej opłacie.


6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Administratorem danych osobowych jest SRT Kontrast Maciej Markiewicz – Skillart Dance Studio z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tomaszewskiego 7 (dalej „Skillart Dance Studio”), NIP: 7871563098, REGON: 384015277. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mogą być kierowane przez uprawnioną osobę pod adres email: daneosobowe@fdt.poznan.pl
6.2. Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia/PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
6.3. Podanie danych osobowych przez pełnoletnie osoby korzystające z usług Skillart Dance Studio lub przez opiekunów osób niepełnoletnich jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia świadczenia usług i zawarcia umowy.
6.4.Dane są przetwarzane w celu:
–świadczenia usług przez Skillart Dance Studio;
–realizacji warunków zawartych umów i porozumień;
–informowania o działaniach i produktach Skillart Dance Studio.
6.5. Osoby korzystające z usług Skillart Dance Studio mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o działaniach i produktach Skillart Dance Studio. Wycofanie się z danej usługi nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją otrzymywania informacji o działaniach i produktach Skillart Dance Studio.
6.6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane partnerom Skillart Dance Studio przy realizacji wspólnych projektów (np., koncertów, pokazów, zawodów, półkolonii itp.) do celów kontroli finansowej, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Skillart Dance Studio, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
6.7. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz Skillart Dance Studio usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń Skillart Dance Studio w tym zakresie.
6.8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność osoby korzystającej z usług Skillart Dance Studio.
6.9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji, wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych.
6.10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
6.11. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.Zarząd
Skillart Dance Studio
Iwona Markiewicz
Mateusz Markiewicz
Katarzyna Markiewicz